Vereisten verkoop-factuur

Eisen btw-factuur

 In de btw staat de factuur centraal. Het is voor zowel leveranciers als afnemers van groot belang dat deze correct wordt opgesteld en dat eventueel incorrect opgestelde facturen tijdig worden gecorrigeerd.

De eisen waaraan een volledige of vereenvoudigde btw-factuur moet voldoen, ziet u hieronder. Punten 11, 13, 14 en 15 zijn nieuw. Kijkt u zelf welke regels op u van toepassing zijn, met name de bijzondere regels.

Eisen volledige btw-factuur

1. Datum uitreiking factuur
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
9. Het toegepaste BTW tarief
10. Het te betalen btw-bedrag in euro’s, In enkele gevallen moet het btw-bedrag juist niet op de factuur staan, met name bij hieronder genoemde  nummers 12, 13 ,14 en 15.

Het is verplicht om bij toepassing van een specifieke regeling een voorgeschreven verwijzing op te nemen. Zie hieronder:
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding: – Factuur uitgereikt door de afnemer
12.  Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering

13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: – Btw verlegd
14. Voor toepassing van de reisbureauregeling de vermelding: – Bijzondere regeling reisbureaus
15. Voor brocante-, kringloop-, antiekzaken etc.  de vermelding:

Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten

Eisen vereenvoudigde btw-factuur

In principe mag de vereenvoudigde factuur worden uitgereikt als het bedrag – inclusief btw – maximaal € 100,- is, of wanneer sprake is van een correctiefactuur

  1. Factuurdatum
    2. NAW-gegevens leverancier
    3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten
    4. De vergoeding en het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

Een vereenvoudigde factuur mag echter niet worden uitgereikt als sprake is van afstandsverkopen,  een intracommunautaire levering of  wanneer de prestatie wordt geacht plaats te vinden in een andere lidstaat dan die waar de presterende ondernemer is gevestigd en de verleggingsregeling van toepassing is